The first Navigator for Son Doong discovery

On the April, 2009, after five days  exploring the  Son Doong forest area of Phong Nha – Ke Bang National Park, the British Caving Association led by Mr Howard Limbert announced the discovery of the world’s largest and longest cave in Vietnam.

Vào tháng Tư năm 2009, sau năm ngày khám phá hang Sơn Đoòng nằm trong rừng Phong Nha – Kẻ Bàng, Hiệp hội thám hiểm hang động Anh do ông Howard Limbert đã công bố việc phát hiện hang động lớn nhất và dài nhất thế giới tại Việt Nam.

Một trong những người phát hiện ra hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới – là một người thợ rừng tên Hồ Khanh, sống tại làng Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Ho-KhanhHồ Khanh

Hồ Khanh được gọi là hoa tiêu số một cho chuyến khám phá Sơn Đoòng của Hiệp hội thám hiểm hang động Anh.

World's Biggest Cave NGCUS Episode Code: 5171

Ông Howard Limbert

Hang Sơn Đoòng được phát hiện bởi Hồ Khanh trong năm 1991. Năm 2006, ông Howard Limbert đã đến thăm hang động lần đầu tiên, n theo sự hướng dẫn của Hồ Khanh.

Leave a Reply